Obec černouček

 

 

Obecně závazná VYHLÁŠKA č. 02/ 2003                                          

 

 

     Obec Černouček na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12.9.2003 podle § 29 odst. 1 písm o) bod I.zákona č.133/1985 Sb.,o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/obecní zřízení/, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku                                                                     

 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Požární řád obce Černouček upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

 

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

     /1/ Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Černouček, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplívající z předpisů o požární ochraně.

 

    /2/ Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů/dále jen SDH/ obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou požární ochrany Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, požární stanice Litoměřice.

a)      jednotka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje kategorie JPO I se sídlem v Roudnici nad Labem

 

    /3/ K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec

            a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1krát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech mající vztah k požární ochraně obce. 

            b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu.Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.


 

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech,v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky 

                                                                                                                                                                                                 / 1/ Za činnosti,při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru,se dle místních podmínek považuje:

            a) Všechny činnosti právnických a podnikajících fyzických osob:požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena povinností těchto osob zajistit,aby  byly respektovány zásady ochrany stanovené obecně závaznými předpisy,zákonem ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č.237/2000 Sb./dále jen zákona o požární ochraně/,vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb.,zákonem č. 50/1976 Sb.,/stavební zákon/ a dalšími předpisy majícími vztah k požární ochraně.

            b)Činnosti fyzických osob: požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena povinností fyzických osob v oblasti požární ochrany dané obecně závaznými předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb. a vyhláškou MV ČR  č.246/2001 Sb., a jsou přílohou dokumentu Požární řád obce Černouček.Porušení uvedených povinností, pokud je naplněna skutková podstata přestupku, se postihuje pokutou až do výše 25.000,- Kč.

            c) Veřejné akce s účastí většího počtu osob: požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena povinností pořadatele organizující akci, které se účastní větší počet osob, ustanovit požární hlídku ve smyslu Požárního řádu obce Černouček.

 

  /2/ Za dobu se zvýšeným nebezpečím požáru se dle místních podmínek považuje:

a) Období sucha, letní období od 21.6. do 21.9.: požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena vydáním zákazu kouření a rozděláváním ohňů na těchto místech.Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení.

b)Začátek topné sezony a žně.

 

 /3/ Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

            a) Kulturní středisko sálu pohostinství : požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena zřízením požární hlídky.

 

 

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

 /1/ Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

 

 /2/ Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2.


 

 

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

 /1/ Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v dokumentaci o zřízení jednotky JSDHO.Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v dokumentaci o zřízení jednotky JSDHO, která je nedílnou součástí požárního řádu obce.

 

 

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

 /1/ Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit  účinný požární zásah

 a) přirozené

      1. rybník v Mnetěši přístupný ze silnice Netěš směr silnice E55

      2. rybník v Ledčicích  přístupný ze silnice Černouček - Ledčice

  b) umělé

      1. veřejný vodovodní řád s podzemními hydranty

      2. kyvadlová doprava vody CAS

 

 /2/ Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů,čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany, uvedeným v čl. 5 viz požární řád obce a jednotce HZS ústeckého kraje územní odbor Litoměřice.

 

 /3/ Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

 

 /4/ Vlastník pozemku příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu( správce,nájemce,uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

 

 

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

  /1/ Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“.

a)      Ohlašovna požárů, RD čp. 101, p. Dvořák, telefon 416 875 018

 

  /2/ Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou označena symbolem telefonního čísla 150.

       a) Telefonní automat u pohostinství čp. 23, telefon 416 875 056

 

 

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

   Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

   a) sirénou signálem v délce 3x 15 sekund stálý tón s 2 x 7 sek. prodlevou( 15 sek. stálý tón, 7 sek. prodleva,15  sek. stálý tón, 7 sek. prodleva, 15 sek. stálý tón)

   b) místním rozhlasem  s udáním kde a co hoří

   V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje ústním vyrozuměním.

 

 

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu HSZ ústeckého kraje je uveden v příloze č.1

 

                                                              

Čl. 10

Účinnost

 

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.10.2003

 

 

 

.................................................                                               ………………………………..

 

Václav  Kříž                                                                           Jan  Broft

Starosta obce Černouček                                                         Místostarosta obce Černouček