Obec Černouček

 

Obecně závazná vyhláška  č.  1/2005,

 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně  nakládání se stavebním odpadem

 

Zastupitelstvo obce Černouček se usneslo dne 15.4.2005 vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 17 odst. 2 zákona     č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

1.        Tato   obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů vznikajících na území obce Černouček při činnosti fyzických osob. Dále stanoví povinnosti fyzických osob                 při  uplatňování uvedeného systému.

2.        Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají      na území obce trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.

 

Čl. 2

Základní pojmy

 

1.    Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 zákona

2.    Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání

3.    Nebezpečným odpadem je odpad stanovený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona

4.    Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

5.    Původcem odpadu je právnická osob, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahuje povinnosti původce, se               za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů

6.    Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona nebo podle zvláštních právních předpisů

 

Čl. 3

Nakládání s komunálním odpadem

 

1.    Pro nakládání s komunálním odpadem  jsou k dispozici tyto sběrné nádoby           a zařízení:

a)     sběrné nádoby (popelnice) – slouží k ukládání zbytkového odpadu pro vytřídění tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady apod.

b)     kontejnery – zvony jsou určeny na tříděný odpad (sklo, PET lahve, papír– na návsi)

c)      kontejnery kovové jsou určeny k ukládání  bioodpadu a velkoobjemového odpadu – budou přistavovány pravidelně dle vyhlášeného řádu mimo zimní období, stanoviště a datum přistavení bude vyhlášeno místním rozhlasem

d)     mobilní kontejner na svoz nebezpečených složek  komunálního odpadu – je určen k ukládání např. znečištěného obalového materiálu, akumulátorů, zářivek, odpadního oleje, nátěrové hmoty, televizorů, pneumatik, ledniček apod. – stanoviště a datum přistavení – minimálně 2x ročně -  zajištěno letáky a místním rozhlasem

e)     odpadkové koše na veřejných prostranstvích jsou určeny výhradně k odkládání drobného odpadu, vznikajícího přímo na veřejném prostranství

 

2.    Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad  podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných  k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného v obci pro nakládání s komunálním odpadem.

 

Čl. 4

Nakládání se stavebním odpadem

 

1.    Stavební odpad musí být  využit nebo odstraněn  v souladu se zákonem.

2.    Za využití nebo odstraňování  tohoto odpadu zodpovídá vždy osoba, při jejíž činnosti vznikl  a hradí  náklady s tím spojené.

3.    Malé množství stavebního odpadu je možno uložit do kovového kontejneru, malým množstvím se rozumí do150 kg váhy a 800l objemu.

4.    Je zakázáno ukládat stavební odpad do sběrných nádob nebo volně na území obce.

 

Čl. 5

Povinnosti fyzických osob

 

1.    Fyzické osoby jsou povinny ode dne nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití      a odstraňování v souladu se stanoveným systémem

2.    Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství                  a nebezpečné vlastnosti

3.    Odpady lze upravovat, využít nebo odstraňovat pouze v zařízeních, místech         a objektech k tomu určených, ve smyslu zákona nebo za podmínek stanovených zvláštními předpisy

4.    Komunální odpad je nutno ukládat do sběrných nádob tak, aby je bylo možno    řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával

5.    Nádoby určené pro ukládání komunálního odpadu lze využít pouze k účelu,       pro které jsou určeny

6.  Nelze odkládat:

a)     komunální odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat jejich stanoviště

b)     do sběrných nádob nebezpečné složky komunálního odpadu, žhavý popel,                                            zeminu, stavební suť, kamení, uhynulá zvířata, vánoční stromky 

c)      do nádob určených k třídění odpadů jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny

d)     do odpadkových košů na veřejném prostranství odpad z domácností

 

Čl.  6

Odvoz komunálního odpadu

 

Odvoz komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba podle smlouvy, kterou        za tímto účelem uzavřela s obcí. Obec je povinna prostřednictvím obecního úřadu včas oznámit občanům termíny svozu komunálních odpadů s určením míst k soustředění komunálního odpadu uvedeného v Čl. 3 odst. 1 písm. c) a d). 

 

Čl. 7

Kontrolní činnost

 

Kontrolu dodržování ustanovení této obecně závazné vyhlášky provádějí členové zastupitelstva obce Černouček.            

 

Čl. 8

Sankce

 

Porušování ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Černouček č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem.

 

Čl. 10

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 5. 2005.

 

      

…………………………….                                                             …………………………....

        Jan Broft                                                                         Václav Kříž

místostarosta obce                                                                         starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne : 15.4.2005

Sejmuto dne    : 15.5.2005