Obec Černouček

 

 

Obecně závazná vyhláška  č. 2 / 2005,

 

kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích             v obci Černouček

 

Zastupitelstvo obce  Černouček se na svém zasedání dne 15. 4. 2005 usneslo vydat v souladu  s § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a na základě  § 10 písm. a) a  d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona    č. 128/2000 Sb.,      o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Č l á n e k   1

Úvodní ustanovení

1/         Do samostatné působnosti obce Černouček  patří spravování záležitostí, které jsou        v zájmu obce a jejích občanů včetně ochrany veřejného pořádku.

            Jednou z oblastí narušování místních záležitostí veřejného pořádku v obci Černouček  je volný a nekontrolovaný pohyb psů na veřejných prostranstvích a znečišťování těchto míst psími exkrementy, dále ohrožování bezpečnosti a zdraví občanů těmito psy, což je považováno za nežádoucí stav.

 

2/         Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky (dále vyhláška) se rozumí všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky ,místní komunikace a další prostory přístupné každému bez omezení a sloužící  obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. (specifikace pozemků veřejného prostranství – viz. příloha č.1 a příloha č.2  této vyhlášky – specifikace+mapka).

 

Č l á n e k   2

Závaznost vyhlášky

 

            Tato vyhláška je závazná pro fyzické osoby, které jsou vlastníky psa nebo další osoby, kterým pes byl svěřen (dále chovatel), mající na území obce trvalé bydliště nebo se                  na území obce zdržují.

 

Č l á n e k 3

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

1/         Chovatel je povinen  učinit opatření nezbytná k zamezení úniku psa na veřejná prostranství.

 

2/         Chovatel je povinen zamezit volnému pohybu psa na plochách veřejné zeleně, květinové výsadby, parcích, v místech určených k rekreaci  nebo turistice jeho vedením na vodítku. (viz.příloha č.1 a 2 této vyhlášky).

 

3/         Zakázán je vstup se psy do budovy obecního úřadu (č.p.50) , na místní hřbitov a dalších prostor a zařízení, jejichž vlastník, nájemce nebo provozovatel ke vstupu nedá souhlas.

 

4/         Na veřejných prostranstvích, kde dochází k většímu soustředění lidí jako je dětské hřiště (pozemky parcelní čísla 59,362/1 a 58/1 – viz.příloha č.1 a 2 této vyhlášky),  je povinen chovatel vést psa na vodítku a opatřeného náhubkem.

 

5/         Chovatel je dále povinen opatřit psa náhubkem a řádně zabezpečit proti úniku              v případech nutného opuštění zvířete z důvodu zajišťování osobních záležitostí a před vstupem  na hromadné akce.

 

6/         Povinností chovatele je kontrolovat pohyb psa, aby nedošlo k ublížení na zdraví            z nedbalosti, způsobení hmotné škody jiné osobě, k obtěžování jiné osoby, nebo jiného zvířete,  k zavinění dopravní nehody.

 

7/         Opatřit psa náhubkem je povinností vždy v případě, že se jedná o agresivního a špatně ovladatelného psa.

 

8/         V případě, že pes znečistí veřejné prostranství exkrementy, je povinen chovatel tyto  bezprostředně odstranit. Tato povinnost platí i pro vymezené prostory pro volné pobíhání psů.

 

 

Č l á n e k   4

Sankce

 

            Porušení ustanovení této vyhlášky bude posuzováno a řešeno jako přestupek podle zvláštního zákona1).

 

 

Č l á n e k 5

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne  1. 5. 2005.

 

 

--------------

1)  § 46 odst. 2 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

                 Jan Broft                                                                                 Václav Kříž

             místostarosta                                                                                  starosta

 

Vyvěšeno:  15.4.2005

Sejmuto:     15.5.2005


Obec Černouček

Příloha č.1 k OZV 2/2005

           

            Dodatek k Obecně závazné vyhlášce č.2/2005 , kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích v obci Černouček.

 

 

 

Specifikace parcel, kterých se týká ustanovení článku 1 odst.2 a článku 2 odstavec 2, 3 a 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích v obci Černouček

 

 

 

                                                  Dle článku 1 odst.2 OZV č.2/2005 jsou veřejným prostranstvím považovány obecní pozemky – parcely číslo:

18/1, 18/2, 20, 190/1, 190/2, 344/2,  344/3, 344/4, 344/5, 344/21, 344/18, 344/1, 344/8, 344/10, 344/17, 344/16, 344/13, 344/14, 55/2, 58/1, 362/1, 59, 105/2 .

 

                                                  Dle článku 3 odst.2 OZV č.2/2005 je chovatel povinen zamezit volnému pohybu psa na těchto pozemcích – parcelách číslo:

18/1, 18/2, 20, 190/1, 190/2, 344/2,  344/3, 344/4, 344/5, 344/21, 344/18, 344/1, 344/8, 344/10, 344/17, 344/16, 344/13, 344/14, 55/2, 58/1, 362/1, 59, 105/2 .

                                                  Dle článku 3 odst.4 OZV č.2/2005 je chovatel povinen vést psa na vodítku a opatřeného náhubkem na pozemcích – parcelách číslo:

59, 362/1 a 58/1 (dětské hřiště).

 

 

 

 

 

……………………………                                                                          ……………………

Václav Kříž                                                                                                    Jan Broft

Starosta obce                                                                                                 místostarosta obce